Language:

Mabon

newyddion diweddaraf

 • FFWRDD A NI!

  Ry'n ni wedi mawr fwynhau dechrau'r tymor gigio hyd yma gan deithio i'r gogledd a'r de, y dwyrain a'r gorllewin i rannu'n cerddoriaeth newydd.
  Mae pentwr o gyngherddau da dal i ddod hefyd, gan gynnwys gwyl fawreddog
  WOMAD ac EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, hwre;
  yn ogystal a gwyliau gwerin adnabyddus CAERGRAWNT, PRIDDY yng Ngwlad yr Haf, YR AMWYTHIG, BROMYARD a SWANAGE.

  Gigs yn yr hydref hefyd - theatrau cyfarwydd a rhai newydd inni, ond hefyd gyngerdd ry'n ni'n edrych mlaen ati'n fawr iawn yn agos at hen gatre'r band, sef GWYL GERDDORIAETH Y BONTFAEN ym mis Medi.

  Gobeithio fod hynny'n rhoi cyfle da ichi ddod i'n clywed rhyw ben eleni - mae'r manylion, ynghyd a'r rhestr gyflawn, ar EIN GWEFAN wrth gwrs. Hwyl am y tro!

 • BLWYDDYN BRYSUR I DDOD...

  ...gyda digon o gyngherddau ar y gweill, gan gynnwys:
  dychwelyd i wyliau WOMAD, a gwyliau gwerin yr Amwythig a Bromyard;

  nifer o wyliau yn agos at adre, sef Cwlwm Celtaidd, Gwyl Werin Ty Tredegar ac am y tro cynta, Gwyl Gerddoriaeth y Bontfaen;

  rhai o'n hoff theatrau, megis Bridgwater, The Plough yn Nyfnaint a Chanolfan Gelf Bridport;

  a chasgliad o leoliadau newydd hefyd, fel Nottingham, Morcambe Platform a Southampton.

  Ewch at ein TUDALEN CYNGHERDDAU am fanylion pellach - ac mae mwy o gyngherddau i'w cyhoeddi o hyd, felly cadwch lygad am ein ebyst, ac fe edrychwn ni mlaen at eich gweld eleni!

 • HWYL I'R HAF!

  A diolch i bawb ddaeth i'n gweld mewn amrywiol wyliau eleni.

  Os na lwyddoch ein dal ni, na thralloder - mae 'na:
  - gigs hydref yma yn Ynys Manaw, Sir Gaer a Chaerdydd, wele fanylion YMA
  - albym newydd o lunie ers ein taith 'Space Between' YMA
  - fideos newydd i ddod cyn hir, felly cofrestrwch isod am ein cylchlythyr achlysurol!

  Dyma obeithio'ch gweld dros yr hydref... :)

 • WELE'R HAF!

  Ry'n ni'n falch i gael chwarae rhai gwyliau hyfryd yr haf yma: OUNDLE INTERNATIONAL FESTIVAL; WARWICK FOLK FESTIVAL; SIDMOUTH FOLK WEEK; EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU yn y Fenni; NOTTINGHAM RIVERSIDE FESTIVAL; a gwyl Geltaidd Llydaw, FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT.

  Byddwn ni'n chwarae digonedd o fiwsic o'n albym newydd 'The Space Between' - pe colloch chi'n taith gynne leni, mae dau fideo ichi yma: CROESO IOAN a DRUM'N'BREIZH, a gallwch hefyd glywed ein sesiwn fyw ar BBC Radio 3 ar gyfer WORLD ON 3.

  Dyma obeithio'ch gweld haf yma!

 • DIOLCH AM DDOD!

  Diolch yn dalpe i bawb ddaeth i glywed cyngerdd neu ddwy ar ein Taith The Space Between.
  Dros ddeugain sioe hyfryd ar hyd a lled Cymru, Lloegr, yr Alban a Ffrainc - cawson ni fodd i fyw!
  Gallwch brofi blas bach ar y gerddoriaeth drwy glywed (neu lawrlwytho) ein SESIWN FYW ddiweddar ar gyfer rhaglen 'World on 3' ar BBC Radio 3.
  Gallwch brynu'r albym newydd 'The Space Between' a'n recordiadau erail yn ein SIOP AR-LEIN.
  A chofiwch edrych amdanon ni os byddwch chi'n mynychu GWYLIAU YN YSTOD YR HAF - dyma obeithio'ch gweld chi yno.

 • AR WERTH - AR YR AWYR - AR DAITH!

  Mae'n albym newydd 'The Space Between' nawr wedi ei rhyddhau'n swyddogol! Gallwch ei brynu YMA, NAWR - naill ai ar CD neu i'w lawrlwytho.

  Gallwch roi CLIC YMA i glywed Jamie'n trafod yr albym gyda Mark Radcliffe ar BBC Radio 2 yn ddiweddar.

  A gorau oll, DEWCH I'N CLYWED YN FYW wrth inni deithio Cymru, Lloegr, Yr Alban a Ffrainc fis Chwefror a Mawrth. Mynnwch olwg ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU am yr holl fanylion.

  Welwn ni chi yno!

 • EIN CERDDORIAETH NEWYDD - NAWR!

  Dyddiad rhyddhau ein albym newydd 'The Space Between' yw 8fed Ionawr 2016 - ond does dim angen ichi aros!

  * Prynwch yr albym YMA, NAWR - naill ai ar CD neu i'w lawrlwytho.
  * Lawrlwythwch y sengl deitl am ddim drwy roi CLIC YMA.
  * Dewch i'n gweld yn fyw ar daith ''The Space Between': 40 CYNGERDD; 4 gwlad; Tach/Rhag 2015 & Chwe/Maw 2016.

  Gobeithio byddwch chi'n mwynhau clywed ein cerddoriaeth newydd gymaint ac yr ydyn ni'n mwynhau ei chwarae!

 • 'THE SPACE BETWEEN' AR DAITH!

  Mae'n bleser aruthrol cael mynd a'n miwsig newydd i ugain lleoliad rhwng 5/11/ a 5/12, ac wyth o'r rheiny yma yng Nghymru.

  Caerwrangon / ABERYSTWYTH / Eardisley / REDWICK / Caergrawnt / Bridport / LLANARMON DC / LLANWRTYD / Colchester / CAERDYDD (y lawns) / Y FENNI / CAERFYRDDIN / CAERGYBI / New Milton / Dyfnaint / Praa Sands / Fareham / Sturminster Newton / Chudleigh / Ledbury

  Mae'r manylion i gyd ar ein TUDALEN GIGS - fe ddwlen ni'ch gweld chi yno.

  Os nad allwch chi ymuno a ni, gallwch roi clic yma i LAWRLWYTHO TRAC AM DDIM, sef can deitl yr albwm 'The Space Between':
  Lawrlwytho 'The Space Between'

 • TORFARIANNU YR ALBYM

  Wrth i gywaith 'The Space Between' gyrraedd camau olaf y daith, ry'n ni'n codi arian wrth 'y dorf' i ddod a'r albym newydd i'ch stereo gyn gynted a phosibl.

  Dyma'ch cyfle i archebu 'The Space Between' o flaen llaw - ond hefyd, i archwilio'r rhoddion sydd ar gael i'r cyfranwyr. O gopi cynnar, digidol yr albym, hyd becyn 'Super-Fan' swyddogol, mae rhywbeth i bawb. Copi o'r CD, crys-t, print o'r gwaith celf hyfryd, alaw newydd wedi ei chyfansoddi ar eich cyfer - cewch ddod o hyd i'r cwbl ar ein TUDALEN TORFARIANNU.

  Mae taith yr albym yn nesau hefyd - ugain o gyngherddau, a bron eu hanner yma yng Nghymru, gan gynnwys **lawns swyddogol 'The Space Between' ar 17/11 yn Neuadd Dewi Sant**. Cewch weld y manylion i gyd yma ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU - dewch i ymuno a ni wrth inni rannu'n miwsic newydd!

 • TAITH 'THE SPACE BETWEEN'
  Datganiad dyddiadau

  Ry'n ni'n falch iawn o gael cyhoeddi ugain cyngerdd cynta ein taith albwm newydd eleni. Mae rhestr gyflawn dyddiadau'r hydref ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU a phrynwch eich tocynnau!

  Bydd ugain cyngerdd arall yn y gwanwyn, felly peidiwch a digio os nad ydyn ni'n dod gerllaw - rhowch wybod inni ble'r hoffech chi inni chwarae!

  Ry'n ni wedi dechrau recordio bellach, felly mae'n amser cyffrous iawn i ni. Mewn cam newydd i'r band, byddwn ni'n gweithio gyda Jim Moray am ran o'r broses, sy'n adnabyddus yn y byd gwerin am ei waith yn recordio a chynhyrchu rhai o artistiaid gorau'r maes.

  Ry'n ni'n edrych ymlaen at ddarganfod beth wnaiff Jim gyda'n cerddoriaeth ni - ac at ei rannu gyda chi, wrth gwrs!

 • ALBWM NEWYDD AR Y GWEILL

  Mae'n bleser gynnon ni gyhoeddi mai teitl ein albym newydd eleni fydd 'The Space Between'. Byddwn ni'n recordio yn ystod yr haf; rhyddhau'r albwm yn gynnar yn yr hydref; a mynd ar daith ym mis Hydref a mis Tachwedd.

  Yn y cyfamser, byddwn ni'n chwarae mewn gwyliau dros yr haf yng Nghymru (sef GWERIN Y PERERIN yn Nhy Ddewi), yr Alban, Ffrainc a Romania: cadwch lygad ar ein RHESTR CYNGHERDDAU, a gwnewch yn siwr eich bod wedi ymuno a'n rhestr ebost am newyddion ynglyn a'r albwm a'r daith. Welwn ni chi yno!

 • NAWR LANCIAU RHODDWN GLOD

  Y mae'r gwanwyn wedi dod, a'r bois mas yn gigio unwaith eto! Byddwn ni'n ymweld ac ynysoedd mwya gogleddol yr Alban fis yma, i chwarae yng ngwyl chwedlonol SHETLAND FOLK FESTIVAL.

  Yn y cyfamser, mae'n bleser inni gael cyhoeddi mae enw ein albym nesa, i'w rhyddhau yn yr hydref, fydd 'The Space Between'. Cadwch lygad yma am fwy o fanylion, ac wrth gwrs, gallwch ein DILYN AR FACEBOOK i glywed newyddion cyson am ein cynydd.

  Ar nodyn wahanol i'r arfer, mae newyddion anghyffredin am ein drymiwr iolo, fydd yn chwarae drymie am 40 awr di-dor ar 17&18 Ebrill, i godi arian ar gyfer yr elusen WaterAid. Ydy, mae'n wallgo. Ceir manylion ar EI WEFAN EI HUN, www.iolowhelan.com/bigbash, lle byddwch hefyd yn gallu gwylio'n fyw ar-lein.

 • BLWYDDYN NEWYDD DDA!

  Mae blwyddyn gyffrous ar y gweill: neuaddau newydd, gwyliau newydd a gorau oll, albwm newydd!

  Ry'n ni'n falch iawn i ddechrau'r flwyddyn gyda gwobr newydd - fe'n cyhoedddwyd ym mis Rhagfyr fel enillwyr y wobr Almaeneg am gerddoriaeth byd a gwerin, 'Eiserner Eversteiner' 2014. Byddwn ni'n perfformio mewn CYNGERDD ENILLWYR yn yr Almaen fis yma.

  Byddwn ni'n torri sawl cwys newydd yn yr Alban eleni, i wyliau gaiff eu cyhoreddi cyn hir - ac yn dychwelyd i'r wyl Geltaidd fwya yn y byd, CELTIC CONNECTIONS fis yma (Ionawr 24ain).

  Byddwn ni'n chwarae bob cyfle, o neuaddau pentre hyd brif lwyfannau, yng Nghymru ac o gylch Ewrop, ac yn recordio'n albwm newydd yn y bylchau - cadwch lygad ar ein TUDALEN GIGS am fanylion, a'n TUDALEN FACEBOOK am newyddion y band.

  Dyma obeithio eich gweld eleni!

 • GIGS OLA 2014 - ALAWON AT 2015!

  Am haf hyfryd! Bu'n gyfnod arbennig o gyngherddau a gwyliau ym Mhrydain, Ewrop a hyd yn oed Borneo - gweler ein albwm lluniau YMA.

  Ein prif ffocws yr hydref yma yw cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth newydd ar gyfer ein albwm nesaf - byddwn ni'n recordio dros y gaeaf ar gyfer lawnsiad yn hwyr haf nesa.

  Gallwch fynychu un o'n gigs ola eleni os y'ch chi yn:
  YR ALMAEN (28/11)
  neu WLAD BELG (29/11)
  neu YMA YNG NGHYMRU! (am "wledd wyllt" ar 19/12)
  lle gallwch chi glywed ein cerddoriaeth mwyaf newydd wrth inni arbrofi gyda hi - dewch i gynnig barn!

  Ond rhag ofn nad allwch chi ddod i'r gigs yma, wele BWT BACH I'CH DIDDANU tan dro nesa! :)

 • Am haf hyfryd! Bu'n gyfnod arbennig o gyngherddau a gwyliau ym Mhrydain, Ewrop a hyd yn oed Borneo - gweler ein albwm lluniau YMA.

  Ein prif ffocws yr hydref yma yw cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth newydd ar gyfer ein albwm nesaf - byddwn ni'n recordio dros y gaeaf ar gyfer lawnsiad yn hwyr haf nesa.

  Gallwch chi glywed ein cerddoriaeth mwyaf newydd benwythnos yma yn ein DWY GYNGERDD OLA AM YR HYDREF, gan gynnwys un ym Mhowys - ond rhag ofn nad allwch chi ddod i Knighton neu Ddyfnaint, wele BWT BACH I'CH DIDDANU tan dro nesa! :)

 • CERDDORIAETH NEWYDD I DDOD...

  Am haf hyfryd! Bu'n gyfnod arbennig o gyngherddau a gwyliau ym Mhrydain, Ewrop a hyd yn oed Borneo - gweler ein albwm lluniau YMA.

  Ein prif ffocws yr hydref yma yw cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth newydd ar gyfer ein albwm nesaf - byddwn ni'n recordio dros y gaeaf ar gyfer lawnsiad yn hwyr haf nesa.

  Gallwch chi glywed ein cerddoriaeth mwyaf newydd yn ein CYNGHERDDAU HYDREF YMA, gan gynnwys un yn adeilad mawreddog KING'S PLACE YN LLUNDAIN ar nos Wener Hydref 10fed.

  Dyma obeithio'ch gweld cyn hir!

 • HAF HWYLUS AR Y GWEILL!

  Wedi dechrau'r gwanwyn gyda 25 cyngerdd o gylch Lloegr a'i orffen gyda gwobr (fe enillon ni SPIRAL AWARD 2014 yn y categori 'Best Group' - diolch i chi!) - mae'n bryd am wyliau'r haf!

  Er mwyn ceisio cyrraedd pawb, byddwn ni'n perfformio mewn gwyliau eleni yng Nghymru, Lloegr, Ynys Manaw, Yr Alban, Llydaw, Gwlad Belg a Borneo! Mae'r manylion i gyd ar ein RHESTR GIGS.

  Ry'n ni hefyd yn falch i gyhoeddi ein bod yn pennu achlysur hollol newydd eleni, sef GWLEDD GWERIN Y PROMS CYMREIG yn Neuadd Dewi Sant ar ddydd Sul yr 20fed o Orffennaf. Bydd cyngherddau byr, addas i'r teulu drwy gydol y prynhawn; gweithdai cerddoriaeth i bawb (gan gynnwys rai gydag aelodau MABON); sesiwn 'Cwrdd a'r Band'; ac wrth gwrs, y prif gyngerdd i orffen y dydd.

  Cydiwch yn eich eli haul (gallwn ni ond gobeithio!), dewch a'ch hoff glustie a'ch esgidie dawnsio, ac fe obeithiwn ni'ch gweld chi am hwyl yr wyl yr haf yma! Dyma FIDEO CWTA newydd sbon ichi fwynhau yn y cyfamser!

 • ENWEBIAD 'GRWP GORAU'!

  Ry'n ni'n falch iawn i gael cyhoeddi fod y band wedi ei enwebi am Spiral Award 2014, a roddir gan y wefan gerddoriaeth werin Spiral Earth. Wnewch chi bleidleisio yma ar WEFAN SPIRAL EARTH - fe ddwlen ni gael ennill ond bydd y gystaleuaeth yn un agos!

  Ry'n ni ar daith eto ar hyn o bryd, o amgylch Lloegr - mae'n **TAITH MABON & MAZ** yn parhau tan Fawrth 5ed, ac yn pasio drwy: Bury / Gateshead / Barnstable / Colchester / Derby / Southport / Wavendon / Caergrawnt / Reading / Keswick / Banbury / New Milton / Stroud / Exeter / Fareham.

  Mae cyngherddau Mabon ym mis Maerth hefyd, yn Sir Gaerwrangon, Gwlad yr Haf, Dorset, Dyfnaint a Chernyw, yn ogystal a chyngerdd fawr yng ngwyl gynta'r flwyddyn, sef CWLWM CELTAIDD, gwyl rhyng-geltaidd Cymru ym Mhorthcawl ar 8/3.

 • BLWYDDYN NEWYDD DDA!

  Ry'n ni'n edrych ymlaen at chwarae dros 30 cyngerdd ym mis Chwefror a Mawrth, gan gynnwys ein **TAITH MABON A MAZ**!

  Wedi canolbwyntio ar Gymru fis dwetha ar ein Taith ADRE, bydd y daith hon, ar y cyd gyda'r gantores werin Saesneg MAZ O'CONNOR a'i thriawd, yn ymweld a phymtheg o theatrau hyfryd o amgylch Lloegr o Ionawr 29ain.

  Os y'ch chi'n adnabod rhywun sy'n byw o gylch: Bury / Gateshead / Barnstable / Colchester / Derby / Southport / Wavendon / Caergrawnt / Reading / Keswick / Banbury / New Milton / Stroud / Exeter / Fareham - soniwch wrthyn nhw ein bod ni'n galw heibio!

  Mae hefyd benwythnosau ym mis Mawrth o'n cyngherddau ein hunain yng Nghernyw, Dyfnaint, Dorset, Gwlad yr Haf a Sir Gaerwrangon.

  Ac ar ol prysurdeb y gwanwyn - hwyl yr haf! Ry'n ni'n falch i gyhoeddi y byddwn ni'n chwarae eleni yn:
  Cwlwm Celtaidd, Gwyl Geltaidd Cymru
  Gwyl Folk on the Pier Festival, Cromer
  Gwyl Werin Gwyr
  Rainforest World Music Festival, Borneo
  Y Proms Cymreig yn Neuadd Dewi Sant
  Gwyl Stonehaven Festival, yr Alban
  Gwyl Yn Chruinnaght, Ynys Manaw
  Iford Festival, ger Caerfaddon
  Gwyl werin Broadstairs Folk Festival;
  ac eraill dal i'w cadarnhau a'u cyhoeddi.

  Cadwch lygad ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU neu gwasgwch 'LIKE' ar Gweplyfr neu wyliwch ein cyfri Trydar i glywed ein hanesion mwyaf cyfoes.

  Gobeithiwn ni'ch gweld chi yn rhywle yn 2014!

 • Wedi'n Taith ADRE...

  ...gallwn ni ymlacio am rai dyddie! Diolch o galon i bawb ddaeth i'n cefnogi - roedd hi'n wir anrhydedd cael teithio yn ein gwlad ni'n hunain, a chael croeso mor gynnes ym mhob man.

  **Gwledd Nadolig!**
  Eleni am y tro cyntaf, bydd jsMABON yn chwarae mewn digwyddiad unigryw yn Nhreowen yn Sir Fymwy - gwledd gain o fwydydd gwyllt, wedyn cyngerdd gan y band, yn llawn bwyd da ac mewn hwyliau chwareus mae'n siwr! Ceir y manylion YMA - mae'n £60 punt am y wledd a'r pasrti wedyn, neu ddim ond £10 i ddod ar ol y wledd i glywed y band. Dewch am barti! :)

 • Taith ADRE - a thaith BELL!

  Mae cyffro mawr ymhlith y band ynglyn a 'u Taith ADRE y mis yma, sef cyfres gyflawn gynta'r band erioed o gyngherddau yng Nghymru. Dewch i ymuno a'r band a chefnogi theatrau Cymru wrth i'r band ymweld a Chaerfyrddin, Caernarfon, Harlech, Llanwrtyd, Caerdydd, Llanbedr Pont Steffan, Y Drenewydd, Wrecsam ac Aberteifi. Mae'r manylion i gyd yma ar ein Tudalen 'Taith ADRE Tour'.

  Ac ar ochr arall y byd, mae'n bleser gan y band gyhoeddi taith i Malaysia flwyddyn nesa i berfformio yn y RAINFOREST WORLD MUSIC FESTIVAL - un o'r 25 gwyl gorau yn y byd yn ol Songlines. Mae'r criw i gyd yn edrych ymlaen at gael cwrdd a'u cefndryd blewog, yr orang-utans!

 • CYMRU A'R BYD!

  Bydd aelodau jaMABON yn mynychu WOMEX wythnos yma, sef y digwyddiad masnachol cerddoriaeth 'roots' mwya yn y byd. Fe berfformiodd y band yn WOMEX 2010, ac mae'r criw yn edrych ymlaen at gael cwrdd ac ail-gwrdd a rhai o gerddorion ac arbenigwyr penna'r maes.

  Ac wedi i gyffro WOMEX adael Cymru, byddwn ni ar ein Taith ADRE ym mis Tachwedd, sef ein cyfres lawn gyntaf o gyngherddau yn ein gwlad ein hun. Wedi teithio ledled y byd, dyma ni'n dychwelyd at ein gwreiddiau. Wele'r rhestr dyddiadau ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU, lle gallwch chi hefyd lawrlwytho'n can 'Caru Pum Merch' am ddim.

 • Dyma gyhoeddi'n Taith ADRE!

  Wedi perfformio gan amlaf ledled Prydain ac Ewrop ers blynyddoedd, mae'r band yn sobor o falch i gael cynnal taith gyfan yng Nghymru am y tro cyntaf ym mis Tachwedd, sef 'Taith ADRE'.

  Bydd y band yn chwarae mewn naw theatr hyd a lled y wlad - Caerfyrddin, Caernarfon, Harlech, Llanwrtyd, Caerdydd, Llambed, Y Drenewydd, Wrecsam ac Aberteifi - rhwng yr 21ain a'r 30ain o Dachwedd. Mae manylion pellach ar ein TUDALEN CYNGHERDDAU yma - fe ddwlen ni weld ein holl ffrindiau a ffans yng Nghymru yn cefnogi'r daith!

  Ar gyfer y rheini na sy'n byw yng ngwlad y gan, na thralloder: mae hefyd gyngherddau mis Hydref yma yn Canterbury, Crawley, ac yn pennu rhestr BANBURY FOLK FESTIVAL ar 12/10 - yn ogystal a gigs yn Ffrainc, Gwlad Belg a'r Almaen rhwng nawr a'r Nadolig!

 • MWY O WYLIAU HWYLUS!

  Diolch i bawb yn Festival Interceltique do Sendim ym Mhortiwgal, a Festival Interceltique de Lorient yn Llydaw - un yn wyl newydd i ni a'r llall yn hen, hen ffefryn!

  Llongyfarchiadau mawrion i Jamie, a enillodd y wobr accordion uchel ei pharch yn Lorient - felly bellach mae'n swyddogol ei fod e'n wych! ;)

  Ac mae mwy o wyliau o hyd i ddod: cewch ein clywed yn SHREWSBURY FF am geilidh prin; FYLDE FF am ddau gyngerdd; ac yn pennu gwyl BANBURY FF yn Sir Rhydychen.

 • HWYL YR HAF!

  Mae'n hyfryd i weld gynifer o'n ffrindiau a'n ffans yn dod i glywed y band wrth i'r tymor gwyliau ddechrau - a diolch yn arbennig i'n cyfeillion newydd yn Sardinia ac yn yr Iseldiroedd - caswon ni fodd i fyw.

  Mae mwy o wyliau i ddod yn DORSET, CAERGRAWNT, PORTIWGAL, LLYDAW a LANCASHIRE.

  Mae'r manylion ar RHESTR CYNGHERDDAU ein gwefan fel erioed. Welwn ni chi yno!

 • TAITH WINDBLOWN - yr ail ran

  [Ymddiheuriadau am y neges Saesneg dros dro!]
  After sell-out shows and rave reviews of last autumn's 'Windblown Tour', the band will be touring the album again with a series of concerts throughout March.

  Details are all on the CONCERTS PAGE of our website - book your tickets to hear the new album material, live!

  Starting with a headline concert at Cwlwm Celtaidd festival in Porthcawl, Wales, the tour will then head through Gloucestershire, Wiltshire, London, Monmouthshire, Berkshire, Devon, Somerset, Bristol, Surrey, Bath, Glamorganshire, Powys, Staffordshire and Swindon. See you there!

 • CYMWYNAS I'W OFYN ICHI

  Blwyddyn Newydd Dda! Gawn ni ddechrau gyda ffafr?!

  Mae jsMABON yn gymwys am enwebiad 'Songlines Music Award 2013' am ein albwm 'Windblown'. Dewisir enwebiadau ar sail pleidlais ar-lein cyn bo beirniaid yn dewis enillwyr - fe ddwlen ni enwebiad!

  Rhowch glic YMA pe carech chi bleidleisio - dylai gymryd dim ond dwy funud. (Ry'n ni o dan "J" yn y categori 'Best Group'.) I atal pleidleisio anheg byddant yn gofyn am eich cyfeiriad ebost (cofiwch roi tic yn y blwch iddyn nhw beidio a'i rannu!) ac yn anfon co^d unigryw atoch, ichi ei deipio i mewn i sgrin gadarnhad.

  Mae'r bleidlais yn gorffen ar 31ain o Ionawr, felly peidiwch ac oedi!

  Bydd yr holl fandiau a enwebir yn ymddangos yn y cylchgrawn, ac ar yr albwm SMA 2013 - basai'n gyfle gwych inni gyrraedd cynulleidfa newydd. Diolch am eich cefnogaeth fel wastad - ac mae siawns enillwch chi un o dri phar o docynnau WOMAD 2013 am daro'ch pleidlais hefyd - pob lwc!

 • ADRE DROS Y NADOLIG!

  Wedi blwyddyn brysur a chynhyrchiol, caiff cerddorion Mabon gyfle i ymlacio gyda'u teuluoedd dros y Nadolig. Cafodd albwm newydd 2012 'Windblown' ymateb gwych gan ffans ac adolygwyr fel ei gilydd, a bu'r lawns a'r daith yn llwyddianus tu hwnt, gydag aml i gyngerdd yn llanw'r neuadd.

  Bu adolygiadau eisioes yn (rhowch glic ar y teitl i ddarllen yr erthyglau llawn) The Guardian, Financial Times, FATEA magazine, worldmusic.co.uk, spiralearth.co.uk a The Celtic Music Fan ymysg llawer mwy; mae adolygiadau newydd yn dal i ymddangos fel LONDON LIFE a BRIGHT YOUNG FOLK; soniodd THE INDEPENDENT am "Wales’ brilliant Mabon with a fine new album Windblown"; ac fe fydd rhifyn nesaf SONGLINES yn datgan: "If music could fuel engines, Mabon could solve the energy crisis"!

  Dylech chi bendant brynu 'Windblown' yn ein SIOP AR-LEIN i'ch teulu a'ch ffrindiau am y Nadolig! ;)

  Dyma ddiolch o galon wrth y band am eich cefnogaeth a'ch annogaeth yn 2012 - ac edrychwn ni 'mlaen at rannu mwy o gerddoriaeth gyda chi gyd yn 2013!

 • ALBWM YR WYTHNOS AR C.M.R.

  'Windblown' yw Album yr Wythnos ar y sianel radio Albaneg ac ar-lein Celtic Music Radio wythnos yma. Gallwch glywed nifer o draciau a chyfweliad hir gyda Jamie YMA.

  Mae adolygiadau cadarnhaol yn dal i ymddangos hefyd - rhoch glic ar y teitlau yma i ddarllen am Windblown ar The Guardian, Financial Times, FATEA magazine, spiralearth.co.uk, neu The Celtic Music Fan. Gallwch rhoi clic ar ein Tudaln Facebook i gadw llygad ar yr adolygiadau diweddaraf.

  Ymunwch a'r adolygwyr, ein ffans ffyddlon, a rhai o DJs mwyaf blaenllaw y maes cerddoriaeth byd cyfoes, ac ARCHEBWCH EICH COPI YMA!

 • MWY O ADOLYGIADAU GWYCH

  Wrth i 'Windblown' ledaenu ymhlith y cyhoedd a'r cyfryngau, wele rhai o'r adolygiadau diweddaraf - rhowch glic ar unrhyw deitl i ddarllen yr adolygiad cyfan:

  "Smith is at his best singing in Welsh on the brooding, then epic Caru Pum Merch." The Guardian

  "so thrilling live...Windblown makes a fair fist of bottling the magic" - Financial Times (4*)

  "For exuberance, panache and spontaneous musicianship, all carried out with a refreshingly mature restraint and within the context of necessarily skilful arrangement, it will be pretty hard to beat Jamie Smith's Mabon for impact." FATEA magazine

  "Windblown is the best JSM album to date and points them in an interesting and promising new direction" spiralearth.co.uk

  Ymunwch a'r ffans wrth eu boddau, yr adolygwyr eiddgar a DJs mwyaf blaenllaw y maes gwerin drwy ARCHEBU EICH COPI CHI HEDDIW!

 • RHYDDHAU 'WINDBLOWN'!

  Mae'n albwm newydd - a'r gorau hyd yma! - AR GAEL YN SWYDDOGOL HEDDIW! Gellir prynu 'Windblown' wrth HMV, Amazon, iTunes, siopau anibynnol, ac wrth gwrs yma ar ein gwefan - cliciwch 'Siop' uchod.

  Mae traciau o'r albwm wedi'u darlledu ar ddwsenni o orsafoedd radio eisioes, ac ar A-list rhai; ry'n ni hefyd yn Artist yr Wythnos ar Radio Wales drwy'r wythnos yma.

  Mae modd GWRANDO ETO ar rai o'r rhaglenni yma, gan gynnwys:
  'Lady of the Woods' ar BBC Radio 2
  ("a terrific album" meddai Mike Harding);
  'Caru Pum Merch' ar BBC Radio 3, sioe World on 3;
  A thri thrac a chyfweliad arSesiwn Fach ar Radio Cymru.

  Ymunwch ym moddhad ein ffans, cyffro yr adolygwyr, a chwaeth rhai o DJs mwyaf blaenllaw'r byd gwerin, ac archebu eich copi chi heddiw!

 • WINDBLOWN AR YR AWYR ETO

  (Neges Saesneg dros dro - ymddiheuriadau)
  Tracks from 'Windblown' are being aired across the UK ahead of Monday's release date (29/10).
  You can listen to
  'Lady of the Woods' on BBC Radio 2
  ("a terrific album" - Mike Harding);
  'Caru Pum Merch' on BBC Radio 3's World on 3 tonight;
  Radio Wales, where we will be Featured Artist all next week, with a live session and airplay across the station;
  A half hour feature and three tracks on Radio Cymru's Sesiwn Fach this Sunday;
  As well as BBC Radio Scotland; BBC Radio Ulster; Radio Caroline; BBC Radio Bristol & Somerset; London's Resonance FM; BBC Radio Shropshire, Hereford and Worcester; Marlow FM; AS Radio... the list gets longer every day!

  Join the country's most astute DJs and ORDER YOUR COPY TODAY from our on-line shop; or from Monday 29/10 on iTunes, Amazon, in HMV and in a host of independent record stores.

 • 'WINDBLOWN' AR YR AWYR

  Darlledwyd traciau o'r albwm newydd 'Windblown' ledled Prydain yn y cyfnod cyn rhyddheir yr albwm ar 29ain Hydref.

  Bu i ganeuon ac alawon ymddangos ar: Mike Harding ar BBC Radio 2; Celtic Heartbeat ar BBC Radio Wales; Travelling Folk ar BBC Radio Scotland; BBC Radio Bryste & Gwlad yr Haf; BBC Radio Shropshire, Hereford & Worcester; Marlow FM; AS Radio; Somer Valley FM; Swindon FM; Bishop FM a Radio Caroline ymhlith eraill, ac y mae mwy i ddod.

  Mae sylw ar-lein ac adolygiadau mewn print yn dechrau ymddangos hefyd - CLICIWCH AR Y DUDALEN FACEBOOK er mwyn cadw golwg wrth i bethau ddod i mewn.

  Cofiwch LAWRLWYTHO'CH CAN AM DDIM, 'Lady of the Woods'; ac wrth gwrs, gallwch chi roi ARCHEB YMLAEN LLAWarcheb ymlaen llaw am 'Windblown', i gyraedd cyn y dyddiad swyddogol.

 • ***WELE'R ALBWM NEWYDD!***

  Daeth y copiau cyntaf o'n albwm newydd 'Windblown' dros ein trothwy wythnos yma: ac fe allant groesi'ch trothwy chi o fewn yr wythnos hefyd! Fe rhyddheir yr albwm yn swyddogol ar Hydref 29, ond gallwch chi gael eich copi unrhywbryd drwy archebu ar y wefan hon.

  CLICIWCH YMA i ymweld a'n siop ar-lein ac archebu'ch copi. Ry'n ni'n mawr obeithio y byddwch chi mor hapus ac ydyn ni gyda'r albwm.

 • Awyru'r sengl ar BBC Radio 2

  Bu i'r trac 'Lady of the Woods' ymddangos ar raglen Mke Harding wythnos yma ar BBC Radio 2. Gwrandewch eto YMA i glywed Mike yn canmol yr albwm a'r band: "on the brink of bigger things"!

  Gallwch chi lawrlwytho'r gan honno, 'Lady of the Woods', AM DDIM ar DUDALEN WINDBLOWN y wefan yma. Gallwch chi hefyd archebu'ch CD ymlaen llaw, i lanio ar eich trothwy ar Hydref 5ed, TAIR WYHTNOS CYN y dyddiad rhyddhau.

 • Albwm newydd bron yn barod

  Mae recordio a chymysgu yr albwm newydd 'Windblown' wedi'u cwblhau, ac fe gaiff ei fastro mis yma'n barod i'w ryddhau yn yr Hydref.

  Byddwn ni'n rhannu'r clawr ar ein Tudalen Facebook cyn hir - rhowch glic ar yr 'F' gyferbyn i gadw'ch llygad ar y datblygiadau diweddaraf.

  Bydd taith lawns yr albwm yn dechrau ym mis Hydref - ewch at dudalen Cyngheddau'r wefan hon am y manylion, ac fe obeithiwn ni'ch gweld bryd hynny!

 • Gig lleol nos Iau yma

  Bydd JSMabon yn chwarae eu unig gig lleol yr haf yma yng Nghanolfan y Muni, Pontypridd wythnos hyn, ar nos Iau 19eg o Fehefin.

  O Stiwdio Felin Fach yn y Fenni, lle mae gwaith ar yr albwm newydd yn parhau... i wlad Belg, a Gwlad yr Haf, a Galicia... ac wedyn i Bontypridd wrth gwrs!

  Mae manylion pellach a modd prynu tocynnau YMA

 • Blog Celtaidd - cyfweliad newydd

  Tudalen Facebook yw 'The Celtic Music Fan' sy'n rhannu newyddion, erthyglau a dolenni ynglyn a cherddoriaeth Geltaidd.

  Mae cyfweliad gyda Iolo ar y safle wythnos yma, sy'n trafod yr albwm newydd yn enwedig. Gallwch chi ddarllen yr erthygl YMA.

 • Gig gwych yng Nghaerdydd

  Bydd y band yn ymddangos dydd Sadwrn yma (5ed o Fai) mewn cyngerdd RHAD AC AM DDIM yng Nghaerdydd, "Dathlu Calan Mai" yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ynghyd a rhai o grwpiau gwerin eraill mwyaf adnabyddus Cymru: Al Lewis, Huw M, Carreg Lafar, Taran, Sian James a'r Band, ac i gloi'r gyngedd, Jamie Smith's MABON.

  Bydd y gerddoriaeth yn dechrau am 1 o'r gloch y prynhawn, a bydd JSMabon ar y llwyfan am 6.50 - cyfle gwych i ddod a'r teulu!
  Ceir manylion YMA - a dyma obeithio'ch gweld chi yno!

 • O'r Stiwdio i'r Llwyfan eto

  Wedi wythnos ddiwyd o recordio, gwel y band olau dydd eto er mwyn cloi dau gyngerdd fawreddog bob pen i'r wlad:

  Ar nos Wener 20fed Ebrill, bydd y band yn pennu cyngerdd yn St Giles' yn Wrecsam, fel rhan o Focus Wales 2012, arddangosfa gerddorol eithriadol gyda dros saithdeg o fandiau byw. Am fanylion a thocynnau, rhowch glic YMA.

  Yna ar ddydd Sadwrn 5ed Mai, bydd y band yn cloi cyngerdd o saith band gwerin Cymreig yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. Bydd y gyngerdd am ddim, ond yn gynnar - dewch erbyn 6.30. Ceir manylion YMA.

  Dyma obeithio eich gweld chi yno!

 • Diwedd taith, dechrau'r gwaith...

  Wedi llwyr fwynhau Taith Gwanwyn lwyddianus - diolch ichi gyd ddaeth i'n clywed! - bydd JSMabon yn y stiwdio recordio fis nesaf i ddechrau'r gwaith ar yr albwm nesaf.

  Dan ofal Dylan Fowler yn Stiwdio Felin Fach, bydd sesiynnau ym mis Ebrill a Mis Mehefin, cyn inni gymysgu dros yr haf yn barod at yr hydref.

  Fe gyhoeddwn ni unrhyw newydd pwysig yma wrth gwrs, neu am newyddion mwy cyson, gwasgwch y botwm F gyferbyn ac ymunwch a ni ar Facebook.

 • Ar yr Awyr - Yna ar Daith

  Bu'r tonfeddu'n brysur ddarlledu cerddoriaeth Mabon wythnos yma. Bu traciau neu gyfweliadau ar BBC Radio Scotland, Radio Gwlad yr Haf, Mana'o Radio yn Hawaii (i ddathlu Dydd Gwyl Dewi!), ac ar-lein drwy'r byd ar NewUSB Radio, sy'n chwarae'n cerddoriaeth yn gyson.

  Byddwn ni'n ymddangos ar nifer o raglenni cyn ac yn ystod Taith y Gwanwyn hefyd - cadwch mewn cysylltiad drwy wasgu 'Like' ar ein Tudalen Facebook, ac os basech gystal, ewch i edrych ar y rhestr cyngherddau yma, i weld p'un yw'r perfformiad agosaf atoch chi. Welwn ni chi yno!

 • Babi newydd a dyweddiad!

  Dyma newid o'r newyddion cerddorol arferol - dau ddarn hyfryd o newyddion personol.

  Bu i Jamie a Grainne gael merch fach yn ddiweddar, Lowenna Joughin. Mae'r teulu i gyd yn iach ac yn llawen.

  Hefyd, bu i Matt a'i gariad Jen ddyweddio - llongyfarchiadau mawr iddyn nhw!

  Gallwch ddarllen mwy o fanylion a gweld lluniau hyfryd ar ein cylchlythyr diweddaraf yma.

 • 500 o gyfeillion!

  Mae'n Tudalen ni ar Facebook newydd gyrraedd carreg filltir hwylus, sef pum cant o 'Hoffwyr'.

  Os na wnaethoch chi eisioes, rhowch glic yma neu ddefnyddio'r botwm Facebook gyferbyn i ymweld a'r dudalen. Os gwasgwch chi'r botwm 'Like', gallwch chi gadw llygad ar y band ar lefel mwy personol nac yma ar dudalen newyddion y wefan.

  Basai'n wych cael gwneud dechrau da ar y 500 nesaf...!

 • Jamie ar BBC Radio Bristol

  Ymddangosodd Jamie ar sioe brynhawn BBC Radio Bristol wythnos yma i son am gyngerdd JSMabon yn Frome Folk Festival fis nesa. Yn ogystal a chwarae peth o fiwsig y band, holodd Elise Rayner Jamie ynglyn a'r band a'r gerddoriaeth - rhowch glic yma i gael clywed y cyfweliad ar iPlayer - a chofiwch brynu'ch tocynnau ar gyfer gwyl werin Frome hefyd!

 • Un sblash ola am 2011...!

  Bu i drac byw o berfformiad JSMabon eleni yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ymddangos yn annisgwyl ar Radio Cymru wythnos yma. Dewisodd criw 'Goreuon Sesiwn Fach' ddefnyddio deg munud o rhaglen awr o hyd i chwarae 'The Buck Rarebit', a thalp o'r cyfweliad perthnasol gyda Iolo, Idris Morris Jones a Danny Kilbride. Rhowch glic yma i wrando.

  Diolch yn dalpau eto am eich cefnogaeth eleni. Gobeithio i chi fwynhau'ch trac Nadolig hefyd - caren ni glywed eich adborth ar ein Tudalen Facebook. Ac os na wnaethoch ei dderbyn am ryw reswm, rhowch waedd ar bob cyfri ac fe'i anfonwn atoch chi eto.

  Dyma obeithio'ch gweld yn 2012 - Blwyddyn Newydd Dda! (:

 • "Ho, Ho, Ho!" Anrheg Nadolig i chi...

  Wedi tridie yn Stiwdio Felin Fach yn y Fenni wythnos diwetha, ry'n ni wedi paratoi trac i'w anfon i bawb ar ein rhestr ebost fe anrheg 'Dolig, i ddiolch ichi am eich cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwetha.

  Os nad y'ch chi ar y rhestr ebost eisioes, gallwch chi ymuno nawr drwy lanw'r ffurflen isod mewn digon o bryd i dderbyn y trac.

 • Clawr cylchgrawn am y Nadolig!

  Wele JSMabon ar glawr copi mis Rhagfyr o "Muso's Magazine"!

  Caren ni i chi ddarllen yr erthygl, sydd ar-lein ac am ddim, yn ogystal a chael gweld rhai o'n lluniau newydd ni, yma.

 • Mwy o sylw yn y cyfryngau

  Bu i'r band ymddangos ar sgrin, ar yr awyr ac ar bapur yn ystod yr wythnos diwethaf:
  Chwaraeodd sawl sioe radio BBC fiwsic Mabon, a bu dau gyfweliadau gyda Jamie ar yr awyr;
  Bu i Emma Hartley ysgrifennu blog ar ei safle 'blogs gwerin', The Glamour Cave - gallwch chi ei ddarllen yma;
  Ac fe ymddangosodd adolygiad ffafriol iawn o gyngerdd y band ar Ynys Manaw ym mhapurau newydd yr ynys - gallwch chi ei weld yma (ac am lun anarferol!).
  Gobeithio byddwch chi'n mwynhau eu darllen.

 • Ymddangosiad arall ar BBC Alba.

  Bu i'r rhaglen 'Horo Gheallaidh' ddarlledu set arall o donau gan y band dros y penwythnos. Recordiwyd y fersiwn yma o 'The Buck Rarebit' ym mis Ionawr, tra bod y band yn Glasgow yn perfformio yng ngwyl Celtic Connections. Gallwch chi wylio'r fideo ar iPlayer BBC Alba fan hyn. Mwynhewch!

 • Ar-lein ac ar y sgrin!

  Bydd y band yn ymddangos ddwywaith yn y cyfryngau cenhedlaethol wythnos yma.

  Cyhoeddwyd erthygl gan Jamie, "Waking the Muse" yn y cylchgrawn Properganda yn ddiweddar, yn adlewyrchu ar ei siwrne i fod yn gerddor proffesiynol. Gallwch chi ei ddarllen yma.
  Hefyd, bydd JSMabon yn ymddangos am yr ail dro y tymor yma ar raglen BBC Alba, 'Horo Gailleadh', nos Sadwrn yma am 10.20. Gallwch chi wylio'r perfformiad o 'The Buck Rarebit' yn fyw ar BBC Alba yma - neu gadw llygad ar y wefan hon am ddolen i'r iPlayer wythnos nesa.

 • Cystadleuaeth: tocynnau i'w ennill

  I orffen ein wythnos fel Golygyddion Gwadd ar y wefan gerddoriaeth werin Spiral Earth, mae cyfle i chi ennill par o docynnau i'n cyngerdd ni yn Llundain ar nos Fercher 30/11, yn ogystal ag albwm yr un ganddom ni a'r band cynta' Maia. Ewch yma i gael gweld erthyglau, fideos a chyfweliadau, ac i geisio am y tocynnau arbennig. Gobeithiai'ch gweld chi yn Llundain!

 • Golygyddion Gwadd Spiral Earth

  Newyddion gwych i Jamie Smith's MABON - fe'n gwahoddwyd ni i fod yn Olygyddion Gwadd am wythnos ar wefan cerddoriaeth gwerin a 'roots' Spiral Earth.com, wrth inni baratoi am ein taith mis yma. Rhowch glic yma i weld rhan gyntaf llond wythnos o erthyglau, cyfweliadau, fideos a newyddion am flwyddyn nesa.

 • Trac ar Radio 2 heno

  Bu i Mike Harding chwarae "The Buck Rarebit" ar ei sioe ar BBC Radio 2 heno, yn ogystal a son yn ffafriol iawn am y band a rhoi hysbys i'n taith mis yma. Gallwch chi wrando eto ar yr iPlayer fan hyn, tua 49 munud i fewn i'r rhaglen.

 • Rhaglen arbennig ar Radio Cymru

  Bu i'r rhaglen werin 'Sesiwn Fach' ar Radio Cymru heno (23/10) chwarae nifer o draciau byw o gyngerdd JSM yn Eisteddfod Llangollen eleni. Roedd Iolo yn westai ar y rhaglen hefyd, yn son yn hirfaith (!) am y band a'i hanesion. Gallwch chi wrando ar y rhaglen ar iPlayer fan hyn.

 • Adolygiad disglair gan WorldMusic

  Wedi noson eithriadol o gerddoriaeth byd yn Colston Hall ym Mryste yn ddiweddar, lle gorffenodd JSM gyngerdd gan ddetholiad o gerddorion mwyaf nodedig y maes, mae gwefan WorldMusic wedi rhoi adolygiad ar-lein.

  Ewch at 'www.worldmusic.co.uk' i ddarllen yr erthygl cyfan am 'Small World Mini Festival'.

  Meddai Glyn Phillips: "They are easily one of the best of the UKs folk bands, making full use of great melodies, driving rhythms and an irrepressible stage presence without ever having to over-egg the performance."

 • Cystadleuaeth - cyfle olaf!

  Wythnos yma yw'ch cyfle ola i awgrymu enw ar gyfer set newydd JSMabon, gafodd ei chwarae am y tro cynta yn Neuadd Dewi Sant yn ddiweddar. Ry'n ni eisioes wedi derbyn ystod eang o awgrymiadau - ar y noson, ar yr ebost, ac ar ein tudalen Facebook lle cewch chi ganfod y gystadleuaeth.
  Copiwch y cyfeiriad yma i'ch porwr er mwyn gweld y band yn perfformio'r set: http://www.youtube.com/user/jamiesmithsmabon#p/c/F6EAFA8026128490/13/xXL2sK3VjPo , wedyn ewch at ein tudalen Facebook a rhoi cynnig ar ennill lle yn hanes y band am byth!

 • WOMEX 2013 yn dod i Gaerdydd

  Dyma ichi newyddion cyffrous o Gaerdydd, sef bod y ddinas wedi ennill ei chais i gynnal Ffair Gerddoriaeth Byd WOMEX ym 2013. Llongyfarchiadau mawr i bawb yn Cerdd Cymru - sy'n cynnwys y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac eraill - sydd wedi bod yn gweithio ar ddenu'r wyl ers nifer o flynyddoedd.

  Gorfennodd WOMEX yn Copenhagen llynedd gyda chyngerdd 'Showcase Wales'. Gyda Catrin Finch yn cyflwyno a pherfformio, Calan, 9Bach a diweddglo gan Mabon, bu hi'n noson ddisglair o gerddoriaeth draddodiadol a chyfoes o Gymru, i ddenu sylw at Gymru fel cenedl greadigol ar lwyfan cerddoriaeth y byd.

  Ry'n ni'n falch iawn o fod wedi cyfrannu tuag at lwyddiant y tim a'r canlyniad cyffroes yma i'r brifddinas. Mae JSM yn cydweithio gyda chriw Cymru yn Womex o hyd - bu i Jamie rhoi perfformiad unigryw gydag Angharad Jenkins o'r grwp Calan yn y seremoni gyhoeddi ddoe, ac fe fydd ein cynrychiolydd John Eeles yn Womex Copenhagen eto eleni ar ran y band.

  Edrychwn ni ymlaen at weld Canolfan Mileniwm Cymru dan ei sang o ymwelwyr, cerddorion a gweithwyr y diwydiant cerddoriaeth o bob cwr o'r byd ym mis Hydref 2013.

 • Radio Ymddangosiadau Lu!

  Diolch o gallon i’n ffans hen a newydd ddaeth i’n cefnogi ni hen oar Lefel 3 yn Neuadd Dewi Sant.

  Os na lwyddoch chi ddod, ond ry’ch chi am glywed peth o’n hanes diweddar, bu pump eitem radio gwahanol am y band ar yr awyr wythnos yma, ac mae tri ar gael i wrando eto ar-lein:

  http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p00k03f6/Alex_Lewis_11_09_2011/ i glywed sgwrs gyda Jamie a Iolo ar BBC Radio Bristol ynglyn a’r gyngerdd Small World yn Colston Hall mis Hydref yma;

  http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p00jy0c1/The_Drift_Fylde_Folk_Festival i glywed am ein lwyddiant ysgubol yn Fylde Folk Festival wythnos diwetha, a chyfweliad difyr gyda Jamie, Adam a Matt yn syth ar ol y gig; ac

  http://www.bbc.co.uk/iplayer/cy/console/b014hr85 i glywed sgwrs yn y Gymraeg gyda Iolo ar rhaglen Nia Robers ar BBC Radio Cymru.

  Daliwch i alw heibio’r hafan yma, ac fe ddaliwn ni’ch hysbysu ynlgyn a newyddion y band!

 • PERFFORMIAD BYW AR S4/C WYTHNOS YMA

  Bydd y band yn perfformio'r trac poblogaidd 'Hummingbird' ar rhaglen 'Wedi 7' nos Lun yma (5ed Medi). Gallwch chi wylio'r perfformiad, yn ogystal a chyfweliad gyda Iolo, yn fyw ar eich teledu, ac yn fyw neu am wythnos wedi'r darllediad ar S4/Clic.

 • Gwrandewch eto ar y band yn WOMAD!  Os na chawsoch gyfle i wrando ar y rhaglenni radio diweddar fu'n chwarae uchafbwyntiau'n gig yn WOMAD, gallwch chi o hyd wrando ar 'World on 3' BBC Radio 3, tua hanner awr mewn i'r rhaglen, ac ar raglen BBC Scotland 'Global Gathering', lle cewch chi glywed cyfweliad a thri darn o gerddoriaeth tua 65 munud mewn i'r rhaglen.


  Mae hefyd gasgliad difyr iawn o luniau ar y wefan yma, yn ogystal a dau fideo o'r gyngerdd, sy'n cynnwys y Mabonettes! Rhowch glic ar y botwm 'Oriel' uchod i weld y band yn mwynhau WOMAD ar, ac oddi ar, y llwyfan.

 • Gig WOMAD ar y radio  Roedd llwyfan BBC Radio 3 yn WOMAD dan ei sang o wrandawyr ddydd Gwener dwetha wrth i'r band chwarae yn yr wyl am y tro cyntaf. Gallwch chi glywed detholiad o gerddoriaeth o'r sioe ar bedair rhaglen radio wythnos yma, yn ogystal a chyfweliadau ar rai:

  - Gwrandewch eto ar "Womad Live" ers dydd Sadwrn diwetha ar BBC Radio 3 yma (rhyw 2 awr 16 mun mewn i'r rhaglen);


  - Byddwn ni ar BBC Radio Scotland heno (Mawrth 2il Awst) ar 'Global Gathering' toc wedi 8yh;

  - Gwrandewch ar 'World on 3' ar BBC Radio 3 nos Wener yma (5ed Awst) am 11yh;

  - A gallwch wrando ar y gig ar 'Off the Beaten Track' hefyd ar Somerset Radio nos Sul yma (7fed Awst) am 7yh.

 • Fideos a lluniau newydd  Mae yna gasgliad newydd o luniau a fideos o'n cyngherddau diweddar ar y wefan - ewch i edrych yma.

 • Cynhadledd Teithio Gwledig Cenedlaethol  Cafodd Jamie Smith's Mabon wahoddiad wrth y cynllun Noson Allan i arddangos eu cerddoriaeth yn y Gynhadledd Teithio Gwledig Cenedlaethol yng Nghaerleon yn ddiweddar. Ry'n ni'n edrych ymlaen at berfformio yn neuadd eich pentre chi cyn hir! Gallwch chi ddarllen mwy ynglyn a'r CTGC yma.

 • Bydd Jamie, Iolo, Adam a Matt yn perfformio yn fyw ar ail bennod y gyfres S4C 'Y Goets Fawr' wythnos nesa. Bydd y rhaglen yn darlledu o 8.25yh - 9.30yh ar nos Lun, 27ain o Fehefin. Gallwch chi ganfod mwy ynglyn a'r gyfres yma.

 • Ar y ffordd i WOMAD!  Dyma newyddion mwyaf cyffrous y band eleni hyd yn hyn - bydd Jamie Smith's MABON yn chwarae yn WOMAD Charlton Park 2011! Mae'n anrhydedd cael cynrychioli Cymru a'r byd Celtaidd yn gyffredinol ar un o'r llwyfanau mwyaf adnabyddus ym maes Cerddoriaeth Byd.

  Bydd ein ymddangosiad debut yn WOMAD yn digwydd ar lwyfan BBC Radio 3 am 4 o'r gloch prynhawn dydd Gwener 29ain o Orffenaf.

  Darganfyddwch wyl eithriadol a chynlluniwch eich penwythnos ar www.womad.org

 • Cyflwyno'r Spiral Award  Llun o Matt, Jamie a Iolo tu cefn i lwyfan Colston Hall wedi cyngerdd JSM yng Ngwyl Gwerin Bryste. Enilodd albwm diwetha Mabon, 'Live at the Grand Pavilion' wobr Albwm Offerynol Gorau 2010 ar wefan Spiral Earth, a chyflwynwyd y wobr i Jamie gan Dave Kushar o Spiral Earth ar y llwyfan cyn y gyngerdd.


  Diolch eto i bawb bleidleisiodd dros yr albwm, ac yn enwedig i'r cerddorion a'r bobl gyfranodd at ei gread. Mae mwy o wybodaeth am y wobr yn rhai o'r erthyglau newyddion isod.

 • Adolygiad o gyngerdd yng Ngwyl Gwerin Bryste


  Dyma'n adolygiad llawn cynta eleni, wedi'n cyngerdd yn 'Bristol Folk Festival', Colston Hall:


  VARIETY, ENERGY & EXCITEMENT

  The start of this highly anticipated set by much talked-about Jamie Smith's Mabon was held up for a few minutes so that they could be presented with their trophy for winning the Best Instrumental Album category in the annual Spiral Earth Folk Awards.


  No one would doubt that the Welsh five-piece were worthy recipients after this set which was dominated by frenetic, multi-layered instrumentals that were all traditional in flavour but actually composed by the accordion-playing frontman Jamie Smith. Almost every tune drew inspiration from the traditional dance music of the Celtic nations, although some influence of music from a lot further afield was also discernible. There were bits of Klezmer, Baltic music, jazz, funk and a lot more, all incredibly tightly arranged and played with skill and loads of energy.


  Jamie Smith's fingers raced across the accordion keyboard at blistering speed, Oliver Wilson-Dixon's violin playing was sensational, the bouzouki player showed that he was more than capable of matching them for pace and the electric bass guitar and drums gave it all a folk-rock feel.


  By the middle of the second number the almost capacity main hall crowd was clapping along and people were dancing in the aisle.


  An hour of mostly instrumental folk might have palled but there was so much variety, energy and excitement that your interest level was never in danger of slipping and the huge roar of approval and standing ovation at the end were well deserved.


  Review by Keith Clark for the Bristol Evening Post.

 • "Songs from the Shed"

  Mae dau fath o gerddor - y rheiny sydd wedi chwarae yn "The Shed" a'r rheiny sydd heb. Mae'n bleser gynnon ni fod ymhlith y grwp cynta nawr, wedi recordio un don yn ystod Gwyl Werin Bryste mewn 'sied' symudol.


  Dros gyfnod yr wyl, llwyddodd y criw yn y Sied ffilmio 52 o berfformiadau, gan gynnwys Jamie Smith's Mabon, Show of Hands a Seth Lakeman, mewn ystafell fechan yng ngefn Colston Hall, wedi'i haddurno fel y sied gwreiddiol! Fe chwaraeon ni fersiwn acwstig o The Buck Rarebit rhyw hanner awr ar ol ein prif gyngerdd. O glywed pa mor gyflym y'i chwaraeon ni, mae'n bosibl bod eitha tipyn o adrenaline o hyd yn llifo!


  Gallwch chi wylio'r fideo ar ein oriel, neu ei wylio ynghyd a fideos yr artistiaid eraill yng Ngwyl Gwerin Bryste ar wefan Songs from the Shed.

 • Adolygiad yng nghylchgrawn fRoots  Rhywfaint ar ol gweddill y dorf, wele gylchgrawn adnabyddus fRoots yn adolygu albwm ola Mabon, 'Live at the Grand Pavilion'. Roedd hi'n werth aros i glywed eu barn - mwy o glod eto i'r albwm sydd newydd ennill gwobr Spiral Award: dyma rhai brawddegau dethol:


  "As live albums go, this one's a bit of a corker"


  "Brother, Mabon are comin' through - powerful, authentic and a tad wonderful"


  "It's a crime Mabon aren't up for a Folk Award!"


  Gellir gweld yr erthygl cyfan, ynghyd a gweddill ymateb y wasg i'r albwm yn ardal promo/media y wefan. Ewch lawr at yr ardal 'docs' a rhoi clic chwith ar y ffeil 'Live at the Grand Pavilion album reviews' i'w lawrlwytho.

 • Enillwyr Spiral Award!  Mae'n bleser mawr gynnon ni adrodd fod albwm ola Mabon 'Live at the Grand Pavilion' wedi ennill gwobr Albwm Offerynol Gorau yn Spiral Awards 2010! Diolch o galon i bawb ohonoch chi bleidleisiodd, ry'n ni'n gwerthfawrogi'ch cefnogaeth.


  Recordiwyd 'Live at the Grand Pavilion' ym Mhorthcawl ym mis Tachwedd 2009 ac fe'i rhyddhawyd fel albwm yn haf 2010. Ers hynnu, cafodd dorreth o glod gan feirniaid yn y wasg, ymateb ffafriol iawn gan ffans hen a newydd, ac yn awr y wobr gyffroes hon hefyd. Mae rhestr isod o'r holl gerddorion chwaraeodd ar yr albwm - llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd am barhad llwyddiant Live at the Grand Pavilion.


  Jamie Smith - Accordion

  Ruth Angell - Ffidil

  Calum Stewart - Ffliwt bren/pibau

  Derek Smith - Gitar

  Matt Downer - Bas

  Iolo Whelan - Drumkit

  I ganfod mwy ynghylch y wobr ac i weld rhestr o enillwyr, ewch at www.spiralearth.co.uk.

 • BLWYDDYN NEWYDD A DECHREUAD NEWYDD:

  Croeso i wefan Jamie Smith's Mabon. Sut gwell i ddechrau'r flwyddyn na chyda gwedd newydd i'r band? Daeth siwrne Mabon i ben ond mae'r band newydd JAMIE SMITH'S MABON yn barod i symud ymlaen, gydag aelod newydd sef Adam Rhodes yn chwarae bouzouki. Daw Adam o Ynys Manaw yn wreiddiol ond mae'n byw yng Nghaeredin ar hyn o bryd. Edrychwn ni 'mlaen at ei gyfraniad yn y dyfodol.

  Wrth i aelod newydd gyrraedd, hoffwn ni ffarwelio a hen un: diolch o galon i Derek am ei gyfraniad enfawr i lwyddiant Mabon dros y blynyddoedd diwethaf.

  Croeso i bennod newydd - gobeithio y daliwch chi ddilyn hanes y band wrth iddo ddatblygu.

 • Cafodd Jamie Smith's Mabon benwythnos aruthrol o lwyddianus yng ngwyl Celtic Connections yn Glasgow yn ddiweddar. Am fanylion ynghylch cyngherddau yn y dyfodol, ewch at concerts page

 • Spiral awards 2010

  Newyddion da! Cafwyd 'Live at the Grand Pavilion' ei nomineiddio ar gyfer gwobr Albwm Offerynol Gorau yn The Spiral Awards 2011. Rhoddir y gwobrau gan y wefan gerddoriaeth adnabyddus Spiral Earth, sy'n penderfynnu'r wobr ar sail pleidlais ar-lein: os byddwch gystal, ewch at www.spiralearth.co.uk i bleidleisio - diolch!

 • CYNGERDD WOMEX:  Dyma newyddion diweddar abennig o dda: dewisiwyd Mabon gan Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig i chwarae cyngerdd yn ffair gerddoriaeth fyd-eang Womex yn Copenhagen ym mis Hydref. Mae'n anodd dros ben cael mynediad i chwarae yn Womex, ond gyda chefnogaeth Sefydliad Cerddoriaeth Cymru mae cyfle i ni'n awr i rhoi sioe i gynrychiolwyr y diwydiant cerdd o bob cwr o'r byd.

 • THE CELTIC LINK.COM:  Mae sylw arbennig i Mabon ar hyn o bryd ar wefan The Celtic Link, sy'n ganolfan am gyfathrebu a rhannu gwybodaeth ar fandiau, artistiaid, gwyliau a digwyddiadau Celtaidd drwy'r byd. Ewch at www.thecelticlink.com i'w weld, a gallwch ddarllen cyfweliad trigain eiliad gyda'ch hoff accordionydd, Jamie Smith!

 • CWLWM CELTAIDD:

  Cafwyd cyngerdd gwych gan Mabon eto eleni yng Ngŵyl Geltaidd Cymru (hyd yn oed os taw ni sy'n dweud hynny!) ac fe hoffen ni ddiolch i bawb ddaeth i ymuno â ni a'i wneud yn benwythnos mor llwyddiannus. Diolch o gallon yn enwedig i'r City of Newcastle Pipe Band ac i'r Jamie Smith's Mabonettes am berfformio gyda'r band unwaith eto – gwych!

 • HWDIS AR GAEL:  Newyddion da i'r sawl ohonoch chi fuodd yn aros yn amyneddgar ers taith OK UK Hydref diwethaf – mae'r hwdis Mabon poblogaidd nawr ar gael eto i'w prynu mewn gigs neu ar-lein yn ein siop.

 • SESIWN RADIO BYW:  Cafodd Mabon ddiwrnod ola' gwych i'w taith ym mis Chwefror gyda sesiwn byw ar BBC Radio Solent wedyn cyngerdd yn Forest Arts Centre, New Milton, heb un sedd wag. Gallwch wrando eto ar sioe frecwast Sally on Saturday yma (o 1.33 - 1. 56):
  http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/p006f66h

  Dyma farn y cyflwynydd, Sally:

  "Sôn am gerddoriaeth hapus –allwch chi ddim ond tapio'ch traed. Dyma grŵp na allwch chi golli. Dwi'n dwli arno!"

Read more...

rhestr gyswllt

© 2017 jamie smith's mabon - site created by BackBeat Design